Privacyverklaring van Capital Collection Cars B.V.


Uw Persoonsgegevens
Capital Collection Cars B.V. is verwerkingsverantwoordelijke voor uw persoonsgegevens. Capital Collection Cars B.V. is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonsgegevens van onze klanten en relaties van essentieel belang is voor de activiteiten. Persoonlijke gegevens van klanten en relatiesworden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld. Capital Collection Cars B.V. houdt zich aan de eisen gesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

 

Derden
Capital Collection Cars B.V. zal zorgvuldig met uw persoonsgegevens omgaan en deze uitsluitend aan derden verstrekken indien dit noodzakelijk is of Capital Collection Cars B.V. daartoe op grond van de wet toe verplicht is. Capital Collection Cars B.V. neemt de bescherming van uw (persoons)gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw (persoons)gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan alstublieft contact met ons op. Capital Collection Cars B.V. is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de wijze waarop derden omgaan met uw (persoons)gegevens. 

 

Bewaartermijn
Capital Collection Cars B.V.  bewaart uw (persoons)gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor deze verwerkt worden, tenzij dit nodig is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

 

Verwerking van persoonsgegevens
Capital Collection Cars B.V.  legt in het kader van haar dienstverlening gegevens vast wanneer u diensten en/of auto's en/of producten van Capital Collection Cars B.V. afneemt of anderszins contact heeft met Capital Collection Cars B.V. Deze gegevens worden onder andere gebruikt voor adresvalidatie, de uitvoering van overeenkomsten, de ontwikkeling van auto's, producten en diensten en om klanten/bezoekers van nieuwe producten en diensten op de hoogte te houden.

Door gebruik te maken van een van onze contactformulieren op een van onze website's, www.capitalcollectioncars.com, www.barnfindsclassics.nl  en www.autoverzamelingverkopen.nl laat u uw (persoons)gegevens bij Capital Collection Cars B.V. achter. Op onze contact formulieren vragen wij u (ten minste) uw achternaam en e-mailadres in te vullen. Voornoemde gegevens worden gevraagd met het doel om contact met u te kunnen opnemen. Deze persoonsgegevens worden dus voor die gerechtvaardigde doeleinden verwerkt.

 

Grondslagen voor verwerkingen
Capital Collection Cars B.V. verwerkt slechts persoonsgegevens wanneer hiervoor een wettelijke grondslag bestaat. Bij Capital Collection Cars B.V. zijn in ieder geval de volgende wettelijke grondslagen aanwezig:

 •  Noodzakelijk voor het uitvoeren van een overeenkomst. Hierbij kan gedacht worden aan de verwerking van gegevens voor de uitvoering van een koopovereenkomst. 
 •  Noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke plicht.
 •  Noodzakelijk voor de invulling van gerechtvaardigde belangen. Hierbij kunt u denken aan direct marketing en het analyseren en verbeteren van de dienstverlening.
 •  Met ondubbelzinnige toestemming van de betrokkene(n). Hierbij kunt u denken aan het verzenden van mailings voor nieuwsbrieven en evenementen en het plaatsen van foto’s. 

 

Doeleinden
Capital Collection Cars B.V. verwerkt uw persoonsgegevens onder andere voor de hieronder genoemde doeleinden.

 •  Het opbouwen en onderhouden van de klantrelatie inclusief het onderhouden van een directe relatie tussen de verantwoordelijke en aanverwante financiële dienstverleners, onder meer voor commerciële doeleinden.
 •  Het afhandelen van bestellingen (inclusief facturering), het verwerken in financiële administraties en logistieke afhandeling.
 •  Het bieden van klantenservice inclusief service rondom het kopen van diensten auto's en producten, het afhandelen van klachten en verzoeken.
 •  Het uitvoeren van marktonderzoek om de bedrijfsvoering, diensten en producten te verbeteren.
 •  Het benaderen van klanten met aanbiedingen of andere commerciële informatie. Daarbij bestaat altijd de mogelijkheid om bezwaar te maken.
 •  Het verbeteren van de inhoud van onze communicatie door deze op persoonlijke voorkeur af te stemmen.
 •  Het (verder) ontwikkelen en verbeteren van nieuwe en bestaande producten en diensten.
 •  Het meten van klanttevredenheid, het bepalen van de algehele bedrijfsstrategie.
 •  Het bieden van diensten op het internet en via app-functionaliteiten, inclusief het bieden van relevante commerciële berichten in deze apps.
 •  Het voldoen aan wettelijke verplichtingen, beslechting van geschillen en handhaving van rechten en overeenkomsten.
 •  Het verbeteren van datakwaliteit.
 •  Het koppelen en analyseren van cookies voor de website.
 •  Het kunnen aanbieden van een kijkdag en/of proefrit bij de verkopende partij.

 

Wijzigingen
Capital Collection Cars B.V. behoudt het recht voor de privacy- en cookieverklaring op ieder gewenst moment te wijzigen. Deze wijzigingen worden bekendgemaakt via onze website's De meest actuele versie kunt u raadplegen op www.capitalcollectioncars.com. We adviseren u regelmatig op deze webpagina te kijken of veranderingen zijn doorgevoerd. Capital Collection Cars B.V. kan uw persoonsgegevens verwerken voor nieuwe doeleinden die nog niet vermeld staan in deze verklaring, zolang deze doelen aansluiten bij het doel waarvoor de gegevens verzameld zijn. 

Vragen en rechten
Wilt u inzage hebben in de persoonsgegevens die wij van u verwerken of wilt u uw (persoons)gegevens laten corrigeren, aanvullen of verwijderen? Dit recht heeft u! Wij kunnen u wel vragen om uzelf adequaat te identificeren door middel van een identiteitsbewijs. Hiervoor verzoeken we u om uw foto, MRZ (Machine Readable Zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en BSN onherkenbaar te maken. Ook kunnen wij vragen om nadere informatie om inwilliging van uw verzoek mogelijk te maken, zoals het toezenden van documentatie. Wij zullen voldoen aan uw verzoek tot inzage, correctie, aanvulling en verwijdering binnen vier weken na uw verzoek en identificatie.

U kunt tevens te allen tijde bezwaar maken tegen een verwerking van uw persoonsgegevens (voor marketingdoeleinden). U heeft tot slot nog het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens wanneer u van mening bent dat uw persoonsgegevens onrechtmatig worden verwerkt.


Bovenstaande verzoeken kunt u richten aan: 
Capital Collection Cars B.V.